Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU

Sklep internetowy działający pod adresem kacikzabawek.pl jest własnością firmy NEZMAR DAMIAN KĘDZIORA, z siedzibą pod adresem Kiełpiny 91/5 w Kiełpinach, posiadającą numer NIP 9231723418, REGON 369973107, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

Rachunek bankowy: BZWBK PL 06 1090 1607 0000 0001 3624 3306

Dane korespondencyjne: kacikzabawek.pl, Damian Kędziora, Kiełpiny 91/5, 64-232 Tuchorza

Dane kontaktowe: Telefon 609-803-163, e-mail: biuro@kacikzabawek.pl

 


Definicje stosowane w Regulaminie:

Sklep internetowy – sklep działający pod adresem www.kacikzabawek.pl, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Magazyn skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.

Klient – Osoba dokonująca zakupu w sklepie internetowym.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

Kurier – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który realizuje dostawę zamówionych przez Kupującego towarów z Magazynu na adres podany przez Kupującego. Kupujący może dokonać wyboru kuriera spośród przedsiębiorców współpracujących ze Sklepem Internetowym.

Magazyn – miejsce w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

 


 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest: 
      a) wypełnienie formularza zamówienia – dla Klientów nie korzystających z usługi konta w Sklepie, bądź
      b) złożenie zamówienia po zarejestrowaniu się do usługi konta Sklepu,
      c) akceptacja Regulaminu.
  2. Klientem Sklepu Internetowego może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  3. Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach, po uprzedniej akceptacji Sklepu możliwa jest wysyłka towaru do krajów Unii Europejskiej, wyłącznie poprzez firmę kurierską.
  4. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

 2. Informacje podstawowe
  1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
      a) Sklep Internetowy,
      b) Newsletter,
      c) Opiniowanie (komentowanie),
      d) Konto.
  2. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
  3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
  4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
  5. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hackerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
  6. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
  7. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.kacikzabawek.pl, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
  8. Na stronach produktowych poszczególnych towarów znajdujących się z ofercie Sklepu Internetowego znajduje się informacja o dostępności tych towarów oraz czasie realizacji zamówienia.

 3. Dane osobowe
  1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
      1) Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:
          a) przetwarzane zgodnie z prawem,
          b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
          c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
          d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
      2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.).
  3. Klientom przysługuje prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.
  4. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
  5. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem. Sprzedawca wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom. 
  6. Klient kupując w Sklepie Internetowym automatycznie udziela pełnomocnictwa Sprzedającemu na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt Klienta.

 4. Oferta sklepu
  1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich. Ceny zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak danych dotyczących kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Klienta przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia, wraz z wszystkimi innymi dodatkowymi kosztami (o ile takie wystąpią). Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Klienta w momencie złożenia przez niego zamówienia.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w ofercie, co nie może jednak negatywnie wpływać na dokonane zamówienie.
  4. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
  5. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.
  6. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
  7. Każdy towar zakupiony w Sklepie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa jest fabrycznie nowy, wolny od wad i posiada oryginalne metki.
  8. Jeżeli towar posiada gwarancję producenta lub importera, Klient wraz z towarem otrzyma stosowny dokument gwarancyjny.
  9. Szczegółowy opis towaru znajduje się na stronie sklepu.
  10. Część oferty sklepu, zwłaszcza produkty wielkogabarytowe jest ze względów transportowych wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.

 5. Realizacja zamówienia
  1. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym.
  2. Klient podaje w formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
  3. Przed finalnym złożeniem zamówienia Klient będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. poszczególne elementy zamówienia (towary) oraz wszystkie koszty obciążające Klient, w tym cenę jednostkową oraz łączną (tj. z podatkiem), wartość ewentualnych upustów oraz dokładne koszty dostawy.
  4. Potwierdzenia złożenia zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Zamów i zapłać”.
  5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Klienta podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie. Poza tym informacja może być również przesłana do Klienta poprzez wiadomość SMS na numer telefonu podany przez Klienta. Klient zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.
  6. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wyniósł on maksymalnie:
      a) 72 h (zwykle mniej) od momentu złożenia zamówienia w przypadku przesyłek za pobraniem; albo 
      b) 72 h (zwykle mniej) od momentu wpłynięcia należności za dane zamówienie na konto rachunku bankowego Sprzedawcy.
  7. Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
  8. W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania asortymentu, Klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
  9. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji lub mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  10. Korektę do zamówienia Klient może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji przez Sprzedawcę, co nie wyłącza prawa Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa. Klient powinien złożyć korektę zamówienia drogą mailową, a do swej ważności korekta taka musi zostać potwierdzona mailowo przez Sprzedawcę.
  11. Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane z zastrzeżeniem wypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.
  12. W indywidualnych przypadkach, zaakceptowanych przez Sprzedawcę można także anulować zamówienie opłacone lecz jeszcze niewysłane przez Sprzedawcę.
  13. Po wysłaniu zamówienia do Klienta, Sklep powiadomi o tym Klienta za pomocą e-maila (w miarę możliwości).
  14. W przypadku braku towaru w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Nabywcy, Sklep internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia.
  15. Jeśli przewidziany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.

 6. Dowód zakupu
  1. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
  2. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
  3. Akceptacja klienta nie wyłącza prawa Sklepu Internetowego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

 7. Koszt i sposób dostawy
  1. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.
  2. Oferowane w Sklepie Internetowym produkty wysyłane są z różnych Magazynów. W przypadku zamówienia przez Klienta produktów z kilku Magazynów, dla każdego Magazynu naliczany jest osobny koszt dostawy.
  3. Akceptując Regulamin Klient udziela pełnomocnictwo o zawarcie w jego imieniu umowy o dostarczenie towaru.
  4. Dostawa zamówienia odbywa się za pomocą:
      a) Paczkomaty InPost, w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysłania Towaru
      b) Kuriera, w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wysłania Towaru
  5. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony ustalą inaczej.
  6. Koszty wysyłki podane są na stronie www.kacikzabawek.pl/pl/i/Dostawa/1
  7. Koszt przesyłki ponosi Klient, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia. Informacje o zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Klienta drogą e-mailową, po złożeniu zamówienia na adres podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.
  8. Koszt odesłania do Sprzedawcy przesyłki w przypadku skorzystania przez Klienta z prawa rękojmi pokrywa Sprzedawca - w takim przypadku Sprzedawca bardzo prosi o wcześniejszy kontakt zainicjowany przez Klienta ze Sprzedawcą (e-mail: biuro@kacikzabawek.pl), w celu uzgodnienia warunków i terminów przesłania wadliwego towaru do Sprzedawcy.
  9. Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie, wg taryfikatora firmy kurierskiej. Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.
  10. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  11. Klient w miarę możliwości powinien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca w miarę możliwości powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
  12. Sprzedawca wskazuje, że:
      1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
      2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
          a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
          b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
          c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
          d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
   
 8. Sposoby płatności
  1. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
      a) Przelewem na konto bankowe: BZWBK PL 06 1090 1607 0000 0001 3624 3306, tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia,
      b) Poprzez bezpieczny system PayU S.A (payu.pl),
      c) Za pobraniem tylko w przypadku przesyłki kurierskiej.
  2. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 2 dni od dnia wysłania Klientowi wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w pkt V.5 powyżej. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia
  3. Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji za pomocą wiadomości e-mail.

 9. Odpowiedzialność

  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
  1. wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
      a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
      b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
      c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
      d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
  2. Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
  4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
  5. jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;
  6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;
  7. uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
  a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
  b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
  8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

 10. Odstąpienie od umowy
  1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem, bez podania przyczyny. Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy rzecz nie jest zniszczona lub uszkodzona z powodów leżących po stronie Klienta w stopniu większym niż wynikającym ze zwykłego zarządu, tj. korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w formie oświadczenia, którego wzór znajduje się pod adresem wskazanym w punkcie 3 poniżej:
      a) drogą e-mailową na adres: biuro@kacikzabawek.pl, lub 
      b) listownie na adres: kacikzabawek.pl, Kiełpiny 91/5, 64-232 Tuchorza z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  każdorazowo, ze wskazaniem którego zamówienia lub których towarów odstąpienie dotyczy. Do zachowania tego terminu wskazanego w pkt X.1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Dokładny opis procedury odstąpienia od umowy znajduje się pod adresem: www.kacikzabawek.pl/pl/i/Zwroty/5
  4. Klient powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniami), w miarę możliwości wraz z wszystkimi metkami w terminie 14 dni od dokonania odstąpienia od umowy.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć odstąpienie od umowy niezwłocznie, licząc dnia otrzymania rzeczy lub dostarczenia do Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, przy poszanowaniu postanowień ust. 6.1 – 6.5. powyżej. Jeśli wszystkie okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną spełnione, zwrot należnych Klientowi płatności nastąpi niezwłocznie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie wskaże dedykowany temu rachunek bankowy – w przypadku wątpliwości Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia.
  6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane.
  8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  9. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  11. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.
  12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
      a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
      b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 
      c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
      d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
      e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
      f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, 
      g) zawartej w drodze aukcji publicznej, 
      h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 11. Reklamacje
  1. Klientowi służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania towaru (o ile ma to zastosowanie).
  3. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: biuro@kacikzabawek.pl. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnego pod adresem: www.kacikzabawek.pl/pl/i/Reklamacje/9. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną. W mailu zwrotnym Klient zostanie poinformowany o dalszym przebiegu reklamacji.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Dokładny opis procedury znajduje się pod adresem: www.kacikzabawek.pl/pl/i/Reklamacje/9
  6. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane.
  7. Towar powinien być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport.
  8. Gratisy nie podlegają reklamacji.

 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy
  2. Szczegółowe informacje odnośnie zasad dostępu do procedur opisanych w ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista powyższych jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  3. Dodatkowe informacje przydatne dla Klienta w celu skorzystania z możliwości objętych niniejszym tytułem są dostępne pod następującymi adresami: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 13. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane innym podmiotom poza osobami które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację danego zamówienia Klienta (np. firma kurierska). Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem Klienta, jednak jest niezbędne do poprawnej realizacji złożonego przez Klienta za pomocą Sklepu zamówienia. Administratorem danych jest Sprzedawca, tj. NEZMAR DAMIAN KĘDZIORA, z siedzibą pod adresem Kiełpiny 91/5 w Kiełpinach, posiadającą numer NIP 9231723418, REGON 369973107.
  2. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za pośrednictwem PayU za nabywane towary/produkty/usługi przekazywane są spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

 14. Informacje dodatkowe
  1. Konto
      1) Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
      2) Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
      3) Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
      4) Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:biuro@kacikzabawek.pl pisemnie na adres Sprzedawcy: kacikzabawek.pl, Damian Kędziora, Kiełpiny 91/5, 64-232 Tuchorza.
  2. Newsletter
  1) Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
  2) Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
  3) Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.
  4) Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  5) Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez:
  a) ponownie wpisanie adresu e-mail w oknie newslettera,
  b) przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail:biuro@kacikzabawek.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: kacikzabawek.pl, Damian Kędziora, Kiełpiny 91/5, 64-232 Tuchorza.
  3. Opinie
  1) Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.
  2) Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  3) Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
  4) Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.
   
 15. Własność intelektualna
  1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
  2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej http://www.kacikzabawek.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
  3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony http://www.kacikzabawek.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 16. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie odstępstwa do regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na np. ważny interes Sprzedawcy lub Nabywców, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywców. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich tak zmienionego Regulamin. Sprzedawca zastrzega, że w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie, pewne funkcje Sklepu lub nawet możliwość dokonywania zakupów w Sklepie mogą być ograniczone lub nawet niemożliwe do momentu akceptacji zmienionego Regulaminu, co jednak nie stosuje się do już zamówionych towarów.
  3. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie).
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
  5. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 02.05.2018 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl